"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на рекламни позиции за стационарни рекламно-информационни елементи

О  Б  Я  В  А  

  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:

 

„РЕКЛАМНИ ПОЗИЦИИ ЗА СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ), СЪС СМЕНЯЕМИ РЕКЛАМНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ   В МЕТРОСТАНЦИИ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО” – с начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС –  25.00 евро/кв. м. 

Цена на 1 бр. конкурсна  документация – 150.00 лв. (с ДДС).

Гаранция за участие в   конкурса  – 40 000  лв. (с ДДС).

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 24.11.2017 г. до 03.01.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – стая 50 и 52.

Подаване на предложенията на участниците – на горепосочения адрес до 12.00 ч. на 04.01.2018 г.

Конкурсът ще се проведе от 14.00 ч. на 04.01.2018 г. в заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., чрез Н-к Метростанции и Организатори „Реклама” на „Метрополитен” ЕАД .

Тел. за контакт: 921-20-32; 921-20-82.                                                

 

24.11.2017