Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене, находящ се в двора на 38-мо ОУ „Васил Априлов“

На основание Решение № 256/14.05.2015 г. на Столичен общински съвет и заповед № СОА17-РД09-994/09.11.2017 г. на кмета на Столична община и съгласно чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, район „Средец”– Столична община обявява конкурс № 2/29.11.2017 г., относно отдаване под наем на обект, за осъществяване на ученическо столово хранене, находящ се в двора на 38-мо ОУ „Васил Априлов“, гр. София, ул. „Шипка“ № 40, с площ 13 кв. м, с идентификатор 68134.106.76.2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на ИД на АГКК, Акт за публична общинска собственост № 956/15.09.2014 г. на район „Средец“, за срок от 5 (пет) календарни години,  както следва:

“Отдаване под наем на Ученически бюфет, представляващ масивна сграда за спомагателна дейност на един етаж, находящ се в гр. София, на територията на Столична община  район „Средец“, в двора на 38-мо ОУ „Васил Априлов“, ул. „Шипка“ № 40, с площ 13 кв. м, с идентификатор 68134.106.76.2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-33/ 15.06.2010 г. на ИД на АГКК, Акт за публична общинска собственост № 956/15.09.2014 г. на район „Средец“.

Наемна цена 60 (шестдесет) лева без включен ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на Столичен общински съвет.

- Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция в размер на 500 (петстотин) лева.

- Цена на  конкурсната документация – 50 (петдесет) лева с включен ДДС

- Краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.30 ч. на 29.12.2017 г.

- Място за закупуване на конкурсната документация – звено „Деловодство”, първи етаж на сградата на район „Средец” – ул. „Леге” № 6

- Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.30 ч. на 29.12.2017 г.

- Конкурсът ще се проведе на 10.01.2018 г. в 10.00 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”  

- Адрес на организатора – гр. София, ул. „Леге” № 6

- Телефон за информация – 02/948 43 21 вътрешен 220.

29.11.2017