"Водоснабдяване и канализация” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

"Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. София, на основание Решение № 720 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г. на Столичния общински съвет и Заповед № 333/20.11.2017 г. на изпълнителния директор на „ВиК” ЕАД, гр.София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, описани по вид, година на регистрация и начална тръжна цена с включен ДДС, както следва:  1. самосвал – марка MAЗ, модел 555102 с ДК № С 8945 НР с начална тръжна цена от 12 000 лв.; 2. товарен автомобил – марка ПЕЖО, модел БОКСЕР с ДК № С 5869 ВР с начална тръжна цена от 3 000 лв.; 3. товарен автомобил – марка ПЕЖО, модел БОКСЕР с ДК № С 7379 ВР с начална тръжна цена от 2 040 лв.; 4. товарен автомобил – марка ПЕЖО, модел БОКСЕР с ДК № С 9623 ВР с начална тръжна цена от 2 040 лв. 5. лек автомобил – марка ПЕЖО, модел ЕКСПЕРТ с ДК № С 4666 НР с начална тръжна цена от 1 560 лв.; 6. тежкотоварен автомобил – марка МЕРЦЕДЕС, модел 409 Д с ДК № СА 8494 НВ с начална тръжна цена от 3 360 лв.    

 

1. Условия за закупуване на документация за участие в търга:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД, гр.София, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 ч.;

- място на получаване: “ВиК” ЕАД, гр.София – кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 ч. до 04.12.2017 г. вкл.

2. Подаване на документация за участие в търга – до 04.12.2017 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие в търга за всеки актив – 10% от началната тръжна цена без ДДС, внесен в касата на "ВиК" ЕАД, гр.София,  до 04.12.2017 г.

4. Време и начин за оглед на ДМА –  до 04.12.2017 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч., след предварителна заявка на тел. 0884 770 520 – юрисконсулт.

5. Дата и час на провеждане на търга: 05.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Достигнатата тръжна цена се внася по сметка на "ВиК” ЕАД, гр.София, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на заповедта за обявяване на спечелилия/спечелилите участник/участници.

7. Повторен търг за непродадените активи ще се проведе на същото място на 27.12.2017 г. от 10.00 ч. При повторния търг огледи на активите, закупуване и подаване на тръжна документация ще се извършва до 22.12.2017 г. включително, при предварително обявените условия.

 

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, тел. 02/974 55 25, 0884 770 520.

 

20.11.2017