Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд на територията на район “Надежда“

28.06.2010

Район „Красно село" удължава срока за подаване на оферти с 15 /петнадесет/ дни на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на нежилищен имот - частна общинска собственост, с обща площ 1200 кв.м., находящ се в район „Красно село"

25.06.2010

Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на район „Панчарево”

23.06.2010

Столична община дължава срока за закупуване на конкурсни книжа за учредяване право на строеж и избор на инвеститор за изграждане на жилищни сгради с РЗП от 9361 кв.м. и подземни гаражи с РЗП от 1627 кв.м. в урегулиран поземлен имот с обща площ 5442 кв.м., район „Възраждане”

22.06.2010

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи второ и трето подземно ниво от паркинг към метростанция 9 – Стадион "Васил Левски", за срок от 5 години

22.06.2010

Район „Средец" обявява конкурс за осъществяване на дейности по ученическо хранене в 6 ОУ и 127 СОУ на територията на район „Средец"

18.06.2010

Район "Изгрев" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост за организиране на ученическо хранене

17.06.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на пет помещения, свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящи се кв. Суходол, ул. Перла № 34

17.06.2010

Столичната община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в партерните етажи на администратимните сгради на Столична община , представляващи места за разполагане на 4 бр. кафе-машини.

08.06.2010

Район „Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот публична общинска собственост, с обща застроена площ от 17.48 кв.м., обособено в топлата връзка между основната административна сграда на район „Красно село" и пристройка към нея

04.06.2010