Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи второ и трето подземно ниво от паркинг към метростанция 9 – Стадион "Васил Левски", за срок от 5 години

Столична община
обявява публично оповестен конкурс по чл.14, ал.7 от ЗОС

за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи второ и трето подземно ниво от паркинг към метростанция 9 – Стадион "Васил Левски", за срок от 5 години, по позиции както следва:

1. Второ подземно ниво на паркинг на Метростанция 9 – Стадион "Васил Левски" с обща площ от 1 911.00 кв.м. при начална конкурсна наемна цена - 6 110.00 лв./месечно без ДДС .

2. Трето подземно ниво на паркинг на Метростанция 9 – Стадион "Васил Левски" с обща площ от 2 070.00 кв.м. при начална конкурсна наемна цена - 6 155.00 лв./месечно без ДДС.

Конкурсната документация на стойност 200.00 лв./без ДДС/ се получава от Столична община, дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул. ”Париж № 3, ст. 208, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа до 20.07.2010 г., след заплащането им в дирекция "Финанси", стая 207 на ул. "Париж" 1.

Гаранцията за участие в конкурса е 6000.00 /шест хиляди/ лв. за всяка позиция.

Конкурсът ще се проведе на 22.07.2010 г. от 10:00 часа на ул. “Париж” № 3 , стая 208.

Адрес и телефон за информация: гр. София, ул. ”Париж” № 3, ст.208 Тел.: 981 35 22, 9377 304.

22.06.2010