Район „Красно село" удължава срока за подаване на оферти с 15 /петнадесет/ дни на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на нежилищен имот - частна общинска собственост, с обща площ 1200 кв.м., находящ се в район „Красно село"

Район "Красно село"

 

На основание заповед № РД-09-630/13.04.2010 г. и чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет приета с решение № 138, по протокол № 73 от 09.03.2006 г., последно изменение с решение № 514, по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС, район „Красно село"- Столична община удължава срока за подаване на оферти с 15 /петнадесет/ дни на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на нежилищен имот частна общинска собственост, с обща площ 1200 кв.м., находящ се в район „Красно село", м. „Хиподрума", кв. 5, част от УПИ I за КЖС, подз. Гараж, озел. и тр. нанесен с пл. № 1228, в кадастрален лист № 449/2003 г., АОС № 1233/2004 г. за охраняем паркинг.

Начална конкурсна наемна цена - 2 790.00 лв. /две хиляди седемстотин и деветдесет/ лв. без ДДС.

Размер на гаранцията за участие - 300 /триста/ лв.

Цена на конкурсната документация - 100 лв. без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация - Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село" - бул. „Цар Борис III" №124.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17.00 ч. на 12.07.2010 г.

Конкурсът ще се проведе на 13.07.2010 г. в 10.00 часа в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село".

Оглед на обекта, предмет на конкурса ще се извършва от 28.06.2010 г. до 09.07.2010 г.

Адрес на организатора - гр. София, бул. "Цар Борис III" № 124.

Телефон за информация - 02/8951 116.

 

ИНЖ. ПЛАМЕН ЦЪРНОРЕЧКИ
Кмет на район „Красно село"

25.06.2010