Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на пет помещения, свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящи се кв. Суходол, ул. Перла № 34
Столичната община - район "Овча купел"


Обявява конкурс за отдаване под наем на пет помещения, свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, находящи се кв. Суходол, ул. Перла № 34, предназначени за:

"Три лекарски кабинета, всеки един с площ 42.00 кв.м.;
Един стоматологичен кабинет с площ 36.50 кв.м.;
Аптека-дрогерия с площ 26.00 кв.м. и с начална конкурсна цена 9.60 лв без ДДС на кв.м. за всички помещения"

Цена на конкурсни книжа за участие – 50 лв. без ДДС.

Гаранция за участие 150.00 лв /сто и петдесет лв./

Конкурсната документация се получава в стая № 9, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.30 ч. на 15.07.2010 г., вкл.

Подават се в деловодство, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” No 136В до 16.30 ч. на 16.07.2010 г., вкл.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 20.07.2010 год.

Кмет на район Овча купел
/инж. Пл.Йорданов/

17.06.2010