Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на район „Панчарево”

СО – район „Панчарево”

в изпълнение на Заповед № РД-09-442/18.03.2010 г. на Кмета на Столична община, продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на район „Панчарево”.

Цена на конкурсните книжа: 50.00 лв. /петдесет лева/ с ДДС.

Гаранция за участие: 100.00 лева.

Конкурсната документация се закупува от касата на Район „Панчарево", с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" №52 до 16.00 часа на 09.07.201 0 г.

Краен срок за закупуване на документацията - 09.07.2010 г.

Краен срок за подаване на офертите - 09.07.2010 г.

Оферти се приемат в деловодството на Район „Панчарево", с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" №52 до 16.00 часа на 09.07.2010 г.

Описание на отдаваните под наем земеделски имоти:

1. 3емлище Казичене.

1.1. местност „Мачкова ливада" - Имот № 181027, нива с площ от 50.532 дка, категория III, АОС № 1342/09.12.1999 г.
1.2. местност „Лозенски кантон" - Имот № 009045, нива с площ от 14.770 дка, категория III, АОС № 1324/99 г.

Началната наемна годишна пазарна конкурсна цена за  земеделската  земя да бъде в размер на:

1. 3емлище Казичене.

1.1. местност „Мачкова ливада" - имот № 181027 - 928.00 лв./год.
1.2. местност „Лозенски кантон"- имот №009045 - 272.00 лв./год.

Цената е освободена от ДДС.

Дата и място на провеждане на конкурса - Район „Панчарево", с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 52, в административната сграда, на 12.07.2010 г. от 10.00 часа.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52, ет.3, сектор „Управление на общинска собственост и жилищния фонд”, тел.97 60-530, факс: 992 15 06.

Справки: Иван Чалев.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

23.06.2010