Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд на територията на район “Надежда“

Район “Надежда”

1.Столична община, район “Надежда”, на основание заповед № РД-09-968/17.06.2010 г. на Кмета на СО, обявява конкурс за отдаване под наем по реда на Наредбата за условия и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС на земеделски имот от ОПФ на територията на район “Надежда“, както следва :

Землище кв.”Илиянци”:

  • имот №001054, нива с площ от 81.929 дка, ІV–та категория, м. „Чучулица”, АОС№1072/14.10.2002 г. с начална конкурсна цена 1376.00 лв./год.;
  • имот №001046, нива с площ от 48.626 дка, ІV–та категория, м. „Чучулица”, АОС№12/27.11.1996 г. с начална конкурсна цена 817.00 лв./год.;
  • имот №002002, нива с площ от 254.546 дка, ІV–та категория, м. „Чучулица”, АОС№13/27.11.1996 г. с начална конкурсна цена 4276.00 лв./год.

Срок за отдаване под наем три години.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район “Надежда”, гр.София, ул. “Кирил Дрангов” №55, стая № 101 .

3. Срок на подаване на офертите - 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса в електронната страница на СО и в един национален ежедневник на видно място в сградата на СО и в сградата на районната администрация.

4. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една, то срокът за подаване на офертите да бъде удължен с 15 дни.

5. Цена на конкурсната документация - 60.00 лева с включено ДДС.

6. Размер на гаранцията за участие - 100.00 лева.

7. Адрес и телефон на организатора: София ул. “Кирил Дрангов” №55, стая 116, тел.: 495 11 39,60, 61.

28.06.2010