Район „Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот публична общинска собственост, с обща застроена площ от 17.48 кв.м., обособено в топлата връзка между основната административна сграда на район „Красно село" и пристройка към нея

Район „Красно село"

На основание заповед № РД-09-08-27/05.05.2010 г. на кмета на Столична община и чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет приета с решение № 138, по протокол № 73 от 09.03.2006 г., последно изменение с решение № 514, по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС, район „Красно село"- Столична община обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот публична общинска собственост, с обща застроена площ от 17.48 кв.м., обособено в топлата връзка между основната административна сграда на район „Красно село" и пристройка към нея, построени в УПИ - II, кв. 58, м. „бул. Девети септември II част" по плана на гр. София, АОС № 207/10.02.1998 г./.

 

04.06.2010