Инвестиционно предложение на „Контракт Сити” ООД за изграждане на: “Външно топлозахранване и абонатни станции за захранване на две жилищни сгради с подземни и надземни гаражи“

03.10.2018

Инвестиционно предложение на „Алнуаими груп“ ЕООД за: Изграждане на „Многоетажен паркинг“ в УПИ III-105 – за многоетажен паркинг, кв. 19, по плана на гр. София, м. Трета извънградска част, район „Средец“ – Столична община

03.10.2018

Инвестиционно предложение на „Айтауър дивелопмънт" ЕАД за: „Топлопровод и абонатни станции за: Многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски части, подземен паркинг и трафопост с к.к. 561,0 м и к.к. +575,00 м в УПИ I, кв. 259а, м. Солни пазар, СО – р-н „Триадица”, гр. София, и Многофункционална сграда с хотел, апартаментен хотел, търговски части, подземен паркинг с к.к. 656,00 м в...

03.10.2018

Инвестиционно предложение на „ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС" ЕООД за изграждане на: „Уличен водопровод и канал от бул. “Черни връх“ (О.Т. 100) през О.Т. 101 – 102 – 103 – 104 до СВО и СКО на УПИ II-1421 кв. 12 м. ”НПЗ Хладилника 'Витоша” р-н "Лозенец", гр. София”

27.09.2018

Инвестиционно предложение за: „Изменение и допълнение на използваните съоръжения за третиране на отпадъци на площадка на „Аполо Металс“ ЕООД, в гр. София, р-н „Кремиковци”, кв. "Ботунец“

27.09.2018

Инвестиционно предложение на “ДИЕМ-56” ООД за: ”Промяна предназначението на земята от земеделска за неземеделски нужди, ул. “Лазарица“, за обособяване на “Площадка за събиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло”

27.09.2018

Инвестиционно предложение на фирма „Нова Владая“ ООД за: „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 11394.1825.596 по КККР на с. Владая, р-н "Витоша", Столична община, който ще се използва за питейно-битово водоснабдяване на комплекс от еднофамилни къщи“

27.09.2018

Инвестиционно предложение на фирма „БАУЩОФ + МЕТАЛ“ ООД за изграждане на обект: “Три броя тръбни кладенци (един водовземен и два реинжекционни)“ за „Административно-търговски комплекс с шоурум, офиси, складове, подземен гараж, трафопост и озеленяване, в ПИ 68134.502.3765 идентичен с УПИ IV _ V, XV, XVI, XXVII, кв. 2, м. НПЗ "Илиянци-изток", район "Сердика"

27.09.2018

Инвестиционно предложение на "Еко Ресурс-Р" ООД за: „Монтиране на Двуроторна дробилка DR 160/600_22kW_36/5” на площадка с местонахождение: гр. София, р-н "Надежда", Промишлена зона „Илиянци”, УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-запад”

27.09.2018

Инвестиционно предложение от БИЛД СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ АД за: „Външно топлозахранване и абонатна станция, за жилищна сграда на ул. „Здраве“ № 9 – 11, УПИ V-12,13,14, кв. 386, м. „Здраве“ – СО, район "Триадица", гр. София“

11.09.2018