Инвестиционно предложение на ”КРИС КОМЕРС 2015” ЕООД за изграждане на: “Преместваем обект (фургон) за съхранение на части (елементи) за метално фасадно скеле” в с. Лозен, м. Ефенди мост, р-н "Панчарево"

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/ 2003 г.)

от ”КРИС КОМЕРС 2015” ЕООД

с управител Димитър Димитров, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н "Подуяне", ул. „549“, № 78 ЕИК 203652725

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Лице за контакти и упълномощен представител:

арх. Лиляна Янакиева-Велева

адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. “Дървеница” бл. 49, вх. Б, ап. 33, моб. тел. 0888/237-593

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на с. Лозен, район "Панчарево" – СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на: “Преместваем обект (фургон) за съхранение на части (елементи) за метално фасадно скеле” в ПИ с идентификатор 44063.6207.816 , с. Лозен, м. Ефенди мост, р-н "Панчарево", гр. София – ново инвестиционно предложение

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

04.09.2018