Инвестиционно предложение на фирма „БАУЩОФ + МЕТАЛ“ ООД за изграждане на обект: “Три броя тръбни кладенци (един водовземен и два реинжекционни)“ за „Административно-търговски комплекс с шоурум, офиси, складове, подземен гараж, трафопост и озеленяване, в ПИ 68134.502.3765 идентичен с УПИ IV _ V, XV, XVI, XXVII, кв. 2, м. НПЗ "Илиянци-изток", район "Сердика"

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)
фирма „БАУЩОФ + МЕТАЛ“ ООД
ЕИК 130324055
с управител Борис Паков

Седалище и адрес на управление: гр. София, район "Сердика", бул. „Илиянци“ № 119

Тел. 070010020, email: office@marsil.bg
Адрес за кореспонденция: гр. София 1505, ул. „Йоаким Груев“ № 13
Тел. 02/943 39 63, факс. 02/943 39 53, email: office@multiclima.bg

ЕИК: 1310324055
Лице за контакти: Нина Попова
Гр. София, ж.к. „Люлин“ бл. 261, ап. 32
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0888/557202, email: np45@mail.bg

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на НПЗ "Илиянци-изток", район "Сердика", град София, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Три броя тръбни кладенци (един водовземен и два реинжекционни)“ за „Административно-търговски комплекс с шоурум, офиси, складове, подземен гараж, трафопост и озеленяване, в ПИ 68134.502.3765 идентичен с УПИ IV – V, XV, XVI, XXVII, кв. 2, м. НПЗ "Илиенци-изток", район "Сердика", Столична община, гр. София – ново строителство".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
27.09.2018