Инвестиционно предложение от "Тера Пресанс" ООД за: „Топлозахранване и абонатна станция, за жилищна сграда с гаражи в УПИ VI-141, кв. 145, м. Подуяне-Център, ул. „Франсис де Пресансе“ № 14"

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„Тера Пресанс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 30, ет. 4, ЕИК: 204500 2 50 , представлявано от управителя Онниг Кючюкян – Възложител

 

СЪОБЩАВА
 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция, за жилищна сграда с гаражи в УПИ VI-141, кв. 145, м. Подуяне-Център, ул. „Франсис де Пресансе“ № 14, СО, район "Оборище", гр. София“

За контакти : Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София –1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 

11.09.2018