Инвестиционно предложение от БИЛД СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ АД за: „Външно топлозахранване и абонатна станция, за жилищна сграда на ул. „Здраве“ № 9 – 11, УПИ V-12,13,14, кв. 386, м. „Здраве“ – СО, район "Триадица", гр. София“

ОБЯВА
 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„БИЛД СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на гр. София, ул. „Любата“ № 5, офис 2, ЕИК: 13 15 19 2 11, представлявано от управителя Любомира Гочева – Възложител
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Външно топлозахранване и абонатна станция, за жилищна сграда на ул. „Здраве“ № 9 – 11, УПИ V-12,13,14, кв. 386, м. „Здраве“ – СО, район "Триадица", гр. София“
 

За контакти : Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София –1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 
11.09.2018