Инвестиционно предложение за: „Промяна на предназначението и преустройство на част от полуподземния етаж в медецински кабинет за извънболнична помощ – амбулатория за специализирана медицинска помощ – неврология“

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ВАЛЕНТИН СПАСОВ
гр. София, ул. “Чаталджа“ № 25, ет. 2
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Промяна на предназначението и преустройство на част от полуподземния етаж в медецински кабинет за извънболнична помощ – амбулатория за специализирана медицинска помощ – неврология“, находящ се в жилищна сграда, изградена в УПИ XVII-241, кв. 734, м. “ГГЦ-Г-13“, по плана на гр. София, СО – район „Оборище", с административен адрес: гр. София, ул. ”Чаталджа” № 25, Район „Оборище”.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Антоанета Стоева, пълномощник, адрес: София, ж.к. "Стрелбище" 128, вх. А; тел. 0899919074; antoaneta.stoeval00@gmail.com

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

10.09.2018