Инвестиционно предложение на фирма „Нова Владая“ ООД за: „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 11394.1825.596 по КККР на с. Владая, р-н "Витоша", Столична община, който ще се използва за питейно-битово водоснабдяване на комплекс от еднофамилни къщи“

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Нова Владая“ ООД

гр. София 1839, р-н "Подуяне", ж.к. "Враждебна",
бул. "Ботевградско шосе" № 273
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 11394.1825.596 по КККР на с. Владая, р-н "Витоша", Столична община, който ще се използва за питейно-битово водоснабдяване на комплекс от еднофамилни къщи“.

 

За контакти Иван Христев, 0896745121, hristev_ivan@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 
27.09.2018