Инвестиционно предложение на "Еко Ресурс-Р" ООД за: „Монтиране на Двуроторна дробилка DR 160/600_22kW_36/5” на площадка с местонахождение: гр. София, р-н "Надежда", Промишлена зона „Илиянци”, УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-запад”

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„ЕКО РЕСУРС-Р” ООД

община Столична, гр. София, р-н "Подуяне", ул. „Градинарска” № 1
 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Монтиране на Двуроторна дробилка DR 160/600_22kW_36/5” на площадка с местонахождение: гр. София, р-н "Надежда", Промишлена зона „Илиянци”, УПИ I993, IV994, V995, VI996, кв. 3, м. НПЗ „Илиянци-запад”, с площ от 18 000 кв. м.

 

За контакти: Здравка Джонгова, тел.0898 40 91 29

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София _ 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 
27.09.2018