Инвестиционно предложение на „АЙВЕКС“ ЕООД за: „Жилищна сграда с преходна етажност (3, 4, 5) и височина променлива 10,00; 12,00; 15,00 м с подземни гаражи, находяща се в гр. София, м. „Студентски град”

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

1. Борислав Динев, в качеството си на управител на „АЙВЕКС“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕИК: 175333742, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Надежда", ж.к. "Надежда", бл. 106, ап. 20
2. Георги Жотев, гр. София,
3. Николинка Жотева, гр. София
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Жилищна сграда с преходна етажност (3, 4, 5) и височина променлива 10,00; 12,00; 15,00 м с подземни гаражи, находяща се в гр. София, м. „Студентски град”, УПИ XIV- 2841, кв. 40, с административен адрес: район "Студентски".
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: Татяна Георгиева, гр. София, ул. ”Ф.-Ж. Кюри ”, № 15, бл. 3, ет. 7, aп. 13, тел: 0893 666 277
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

04.09.2018