Инвестиционно предложение на „БУЛ БИО – НЦЗБП“ ЕООД за: „Въвеждане 300L биореактор за култивиране на щам CLOSTRIDIUM TETENI и на 300L биореактор за култивиране на щамове BORDETELLA PERTUSSIS”, с местоположение бул. „Янко Сакъзов“ № 26

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава

за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Въвеждане 300L биореактор за култивиране на щам CLOSTRIDIUM TETENI и на 300L биореактор за култивиране на щамове BORDETELLA PERTUSSIS”, с местоположение: бул. „Янко Сакъзов“ № 26, гр. София, с възложител „БУЛ БИО – НЦЗБП“ ЕООД

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика  „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение:

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
Приложение № 2
Приложение № 4

04.09.2018