Заглавие Дата на публикуване
Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене, находящ се в двора на 38-мо ОУ „Васил Априлов“ 29.11.2017
„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на точки в помещенията за монтиране на телевизори и предоставяне на телевизионни предавания 28.11.2017
„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет за стоматологична дейност 28.11.2017
„ДКЦ XXVIII – София“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения за стоматологични кабинети 27.11.2017
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на рекламни позиции за стационарни рекламно-информационни елементи 24.11.2017
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинети за медицинска (дентална), медико-дентална дейност и други 23.11.2017
Район "Сердика" обявява конкурс с предмет отдаване под наем на имоти за паркинг (автокозметичен център), копирни услуги и телефонна централа 21.11.2017
Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот („Кафе-ресторант”), намиращ се в сутерена на административната сграда 21.11.2017
"Водоснабдяване и канализация” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството 20.11.2017
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение (бивш ресторант) 17.11.2017