Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в училищната сграда на 179-то ОУ „Васил Левски“ – с. Доброславци, за организиране на ученическото столово хранене и бюфет

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичен общински съвет, на основание чл. 31 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на заповед № СОА17-РД09-2073/18.12.2017 г. на кмета на Столична община

Обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот  помещение публична общинска собственост, с площ от 5,25 кв. м, АОС № 3125/25.03.13 г., разположено на първи етаж в училищната сграда на 179-то ОУ „Васил Левски“– с. Доброславци, за организиране на ученическото столово хранене и бюфет"

- Начална конкурсна цена – 4.20 лв. месечно без ДДС

- Цена на конкурсната документация – 50 лв. (петдесет лева) без включен ДДС

- Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 22.12.2017 г. до 22.01.2018 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 123.

- Конкурсът ще се проведе на 23.01.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123.

-В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

- Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв. (петдесет лева) с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон Денкоглу, № 28 или на касата на района.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „Стандарт“,  на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община – район „Нови Искър“ и в кметство – с. Доброславци.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД“, Столична община – район  „Нови Искър“, телефон 02/9917333.

 

22.12.2017