Район „Красно село” удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване на част от недвижим имот – публична общинска собственост („Кафе-ресторант”), намиращ се в сутерена на административната сграда на района

На основание заповед № СОА17-РД09-1003/13.11.2017 г. на кмета на Столичната община, решение № 644 от 28.09.2017 г. на Столичния общински съвет и чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичната община, район „Красно село” удължава срока за подаване на оферти с 15 дни за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост („Кафе-ресторант”), намиращ се в сутерена на административната сграда на район „Красно село”, бул. „Цар Борис” № 124, представляващ „Кафе-ресторант”, по червената линия на приложено заснемане, състоящ се от търговска зала, кухненски блок и складови помещения, коридори, вход за зареждане на обекта и вход за достъп на външни клиенти откъм задната страна на сградата, УПИ VІІ за адм. комплекс, кв. 11, м. „Славия” по плана на гр. София, одобрен съгласно решение № 109, протокол № 32/10.12.2001 г. на Столичен общински съвет, АОС № 1713/2017 година.

- начална конкурсна наемна цена 781.00 лв. (седемстотин осемдесет и един) без ДДС;

- размер на гаранцията за участие – 781.00 лв. (седемстотин осемдесет и един) без ДДС;

- цена на  конкурсната документация – 60 (шестдесет) лв. с ДДС;

- краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.00 ч. на 08.01.2018 год.;

- място за закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село” – бул. „Цар Борис ІІІ” № 124;

- краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 08.01.2018 г.;

- Конкурсът ще се проведе на 09.01.2018 г. в 10.00 часа, в зала № 209, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село”;

- Оглед на обекта, предмет на конкурса може да се извършва от 22.12.2017 г. до 08.01.2018 г.;             

- Адрес на организатора – гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 124.

- Телефон за информация – 02/8951120, 02/8951111, 02/8951156.

 

22.12.2017