Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – Район "Панчарево", на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РПН17- РД91- 61/18.12.2017г. на кмета на СО – Район „Панчарево“, във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси удължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично обявения конкурс:

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет с площ 20,80 кв. м, заедно със съответните идеални части (чакалня и сервизни помещения) с обща площ 28,08 кв. м,  находящ се на 1-ия етаж в сградата на здравната служба в с. Казичене, Район "Панчарево", АОС 3100/15.05.2012 г., с начална конкурсна месечна наемна цена – 82,00 лв. (осемдесет и два лева) без ДДС“.

Цена на конкурсната документация : 60.00 лв. с вкл. ДДС.
 
Гаранция за участие : 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти:
с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230, Район „Панчарево“

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – до 16:00 ч. на 04.01.2018 г.

Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 ч. на 05.01.2018 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 08.01.2018 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район "Панчарево", с административен адрес:  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, ет. 3, ст. 307, тел. 02/97-60-548, e-mail : so_pancharevo@abv.bg.

21.12.2017