Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с предназначение „за сервизни услуги“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

 

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, който ще се проведе на 29.01.2018 г. от  11.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301:

Сграда с  идентификатор 68134.1504.2510.1, с площ от 184 кв. м, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1504.2510 и 68134.1504.2512 и принадлежаща към ПИ с идентификатор 68134.1504.2510, АОС 1974/10.01.2017 г., район „Искър“, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Обиколна“, с предназначение „за сервизни услуги“.

Начална конкурсна цена за 1 кв. м общинска площ е в размер на 2,10 лв./кв. м без ДДС (два лева и десет стотинки) съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Соф прайс консулт“ ЕООД.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят oт 28.12.2017 г. до 26.01.2018 г. в деловодството на район “Искър”.
Цена на конкурсната документация – 60.00 (шестдесет лева) лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса – 150.00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.
Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 25.01.2018 г.
Краен срок за подаване на документи – 26.01.2018 г. до 14.00 ч.
За допълнителна информация: тел. 02/ 979 07 09; 02 979 07 37 – Район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” № 18.

28.12.2017