Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на Клубно помещение към трафопост в сграда № 7

Столичната община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА17-РД98-74/06.12.2017 г. на кмета на Столичната община обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен  имот – частна общинска собственост.

 1.Предмет на конкурса – отдаване под наем на  нежилищен  имот,  частна общинска собственост:

   1.1. Клубно помещение към трафопост с идентификатор 68134.2815.2852.7.1, находящо се в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2815.2852, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, на адрес, ж.к. „Връбница 2” до бл. 609, със застроена  площ от 78.20 кв. м АОС № 330/05.03.1997 г., и с предназначение за ползване за стопанска дейност.

Начална наемна цена – 203,00 лева на месец без ДДС.

Срок за отдаване под наем –  5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 29.12.2017 г.

Цена на конкурсната документация 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс: 100.00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 25.01.2018 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 26.01.2018 г. от 10,30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/49577 54; 02/4957756; 02/4957762.

19.12.2017