Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, представляващи терени за разполагане павилиони по типови проекти

СО – район „Витоша“, на основание Решение № 682 по протокол № 41, т. 23 /12.10.2017 г. на Столичен Общински Съвет, Заповед № СОА17-РД98-64/06.11.2017 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи терени с площ от 6.48 кв. м за срок от 10 (десет) години на територията на СО район „Витоша” за разполагане павилиони по типови проекти в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на София на територията на район  "Витоша".
Срок за наемане - 10 (десет) години
- Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв.
Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IB AN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България" № 102.
- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 22.12.2017 г. до 26.01.2018 г. включително от 08:30 ч. до 16:30 часа.
Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лева с вкл. ДДС.
Краен срок за приемане на офертите – 16:30 часа на 29.01.2018 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, град София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1.
Конкурсът ще се проведе на 30.01.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2.

Tелефон за контакти:02/8187932

КМЕТ НА РАЙОН "ВИТОША"
/ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/

22.12.2017