Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Оборище“ – Столична община, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-993/09.11.2017 г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет в сградата на 1-во СУ „Пенчо Славейков“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. "Стара планина“ № 11, АОС № 566/16.05.2001 г., по обособени позиции, за срок от 5 (пет) години,  както следва:
Обособена позиция № 1 Ученически стол, с полезна площ от 259,35 кв. м, находящ се в сградата на 1-во СУ „Пенчо Славейков” – приземен етаж, в крилото откъм ул. „Париж“ и
Обособени позиции № 2 Ученически бюфет, с полезна площ от 108,82 кв. м, находящ се в сградата на 1-во СУ „Пенчо Славейков” – приземен етаж, в централното крило откъм ул. „Стара планина“.
- Размер на гаранцията за участие – 50 лв.
- Цена на конкурсната документация – 60 лева с ДДС
- Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на район „Оборище" – СО , бул. „Мадрид" 1, ет. 1, каса
- Краен срок за закупуване на конкурсната документация – до 17:00 часа на 19.01.2018 год.
- Срок за подаване на офертите за участие – до 17:00 ч. на 22.01.2018 г.
- Адрес на организатора: гр. София, бул. „Мадрид“ № 1
- Телефон за информация 02/8157636, 02/8157639.

Първото заседание на комисията ще се проведе на 23.01.2018 г. в 10.00 ч. в Заседателната зала на район „Оборище“ – СО.


ВАСИЛ ЦОЛОВ:
КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

22.12.2017