Заглавие Дата на публикуване
ДКЦ XII – София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от имот (офис, площ за поставяне на АТМ и кабинет) 29.05.2017
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на търговска сграда с площ 230 кв.м. и терен за търговски обект с площ 2 367 кв.м. 25.05.2017
Район Триадица удължава с 15 дни срока за приемане на оферти за конкурса за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти 12.05.2017
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи - отпадъци 05.05.2017
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот за разполагане на съоръжение за ВиК, балнеология и масажи 03.05.2017
ДКЦ VI - София ЕООД обявява конкурси за отдаване под наем на кафене в сутеренната част и кабинет 10 в стоматологичния център 27.04.2017
Столична община - съобщение за промяна на обявява за публично оповестен конкурс 21.04.2017
Район Люлин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост 21.04.2017
Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина 13.04.2017
ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на работилница в сутерена и кабинет № 310 на третия етаж в сградата на дружеството 12.04.2017