Заглавие Дата на публикуване
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на недвижим имот – публична общинска собственост 18.08.2017
Район Надежда удължава конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени по схеми № 2 и № 11 за разполагане на преместваеми обекти 16.08.2017
Четвърта МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. "Монтевидео" № 21, включен в капитала на Четвърта МБАЛ - София ЕАД 15.08.2017
Спортна София - 2000 ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с площ от 5000 кв.м за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност 14.08.2017
ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинети за медицинска / дентална / медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на центъра дейности 10.08.2017
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот частна общинска собственост 10.08.2017
Столична община обявява тръжна процедура с явно наддаване за продажбата на вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци 09.08.2017
Район „Подуяне” удължава срокът за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост на територията на района 07.08.2017
Топлофикация София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството 04.08.2017
ДКЦ V - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, за умения по спортни танци и упражнения по укрепваща физкултура 02.08.2017