ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА " РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020

 

Актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ (публикувано на 29.11.2018 г.) Удължава се срокът за прием на фишове за проектни идеи за включване в Актуализираната инвестиционна програма на Столична община по ОПРР 2014 – 2020 г. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ФИШОВЕ Е 17 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА.   ...

Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, район „Илинден”

Цел на проекта: Да се изгради благоприятна, съответстваща на съвременните образователни изисквания среда, която да спомогне за предоставянето на адекватни за времето си обучителни услуги в условия, съответстващи на националните и европейски нормативи за качество, пригодност и кореспондентност...