Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София


Наименование на проекта: Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 46 078 473.32 лв.

БФП: 41 220 994.00 лв.

Собствено финансиране: 4 857 479.32 лв.

Период на изпълнение: 16.02.2018 г. – 02.09.2023 г.

Кратко описание: Проектът е насочен към реализиране на мерки за подобряване на градската среда като част от изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София. Обектите на интервенция са разположени в определената от ИПГВР зона за публични функции с висока обществена значимост – „О1 Център“.

Териториите се характеризират със силно амортизирана и слабо функционална инфраструктура, с нарушени екологични показатели, претрупаност с различни елементи от градския дизайн и с многобройни конфликтни точки между пешеходци и автомобили.

За осигуряване на удобство и сигурност са нужни иновативни подходи, свързани с настилките и начина на ползване на пространствата. Дава се предимство на обществените пространства пред автомобилите, което е една от целите на Визията на ИПГВР. Качеството на градския дизайн дава усещането за комфорт и богатство на града. То се определя от качеството на зелените площи, настилките и елементите на градското обзавеждане. Пешеходните зони и маршрути, разположени в централна градска част (ЦГЧ) са изследвани в общия контекст на града, заедно с въздействието им върху обществения живот, социалното общуване и качеството на средата. В резултат на анализа е направен изводът, че градът има огромен потенциал, който може да бъде развит именно чрез интегриран подход.

Дейностите по проекта са насочени към реконструкция, създаване на споделени пространства, осигуряване на естетичност, модернизация на зоните и достъпна среда.

23.08.2022