Актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

(публикувано на 29.11.2018 г.)

Удължава се срокът за прием на фишове за проектни идеи за включване в Актуализираната инвестиционна програма на Столична община по ОПРР 2014 – 2020 г.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ФИШОВЕ Е 17 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА.
 


Инвестиционната програма е средносрочен документ, който извежда приоритетните обекти за интервенция за Столична община за периода 2015 – 2020 г. и цели повишаване привлекателността и конкурентоспособността на гр. София чрез прилагане на интегрирани действия за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие. Включените в Инвестиционната програма основни и допълнителни обекти представляват взаимнообвързани елементи от единна стратегия за обновяване на града в отговор на динамичните процеси, които съпътстват съвременните тенденции в развитието на урбанизираната територия и кореспондират с общата цел на ИПГВР на Столичната община.

Проектните предложения са насочени към подобряване на градската среда като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на София в неговите различни аспекти: по-висока енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, интелигентно управление на градската среда, разнообразни функционални възможности за активен социален, културен живот и услуги, инвестиции в образованието, безконфликтна и безопасна мобилност. Реализирането на обектите, включени в Инвестиционната програма, ще допринесе за подобряване качеството на живот, жизнената и работната среда за жителите, посетители и инвеститори в града.

Проектните предложения предвиждат създаване на механизъм за ефективен мониторинг и програма, както и за постигане на заложените индикатори.1. Заповед № СОА18-РД91-169/15.05.2018 г. на кмета на Столичната община, с която е сформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столичната община;

2. Покана за заседание на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столичната община;

3. Вътрешни правила за дейността на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столичната община;

4. Протокол № 1 от 29 юни 2018 година;

5. Обява – Краен срок за подаване на фишове 17 ноември 2018 година;

6. Образец на фиш за проектна идея;

7. Обявление за прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

29.08.2018