Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част


Наименование на проекта: Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 10 324 080.33 лв.

БФП: 8 999 584.33 лв.

Собствено финансиране: 1 324 496 лв.

Период на изпълнение: 05.04.2021 г. – 05.10.2023 г.

Кратко описание: Проектът предвижда ремонт на зони и характерни елементи в парк Борисова градина – част от резерват на градинско-парковото изкуство, обявен с разпореждане на Министерския съвет № 19 от 08.12.1988 г., ДВ бр. 96 от 1988 г. и включва изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на зони и характерни елементи на парк „Борисова градина – историческа част“, а именно:

Етап I „Обновяване на алейна мрежа и паркови елементи“:

  • Обновяване на алейната мрежа;
  • Ремонт и разширяване на парковото осветление по останалите неосветени алеи, което вкл. изграждане на кабелна мрежа, шахти и монтаж на нови стълбове с осветители;
  • Реконструкция на ВиК мрежите;
  • Изграждане на видеонаблюдение в необхванатите части на парка - монтиране на нови камери и обновяване на съществ. видеонаблюдение със съвременно оборудване.
  • Възстановяване на знакови места в парка: езерото с лилиите и пространството около него, езерото с патиците, алпинеума с водната площ; редица паркови елементи – чешми, скулптурни украси и фигури в автентичния им вид: чешмата с мече и пингвини, чешмата с маймунката, фигурата на момиче, пластиката на Орфей при лятната естрада, скулптурната украса – жерави на островчето в езерото с водоплаващите птици, чучурите с форма на лъвски глави при водната площ зад Братската могила, козлето при детската площадка.
  • Обновяване на паркова мебел – пейки, кошчета за отпадъци, указателни и информационни табели, беседки и перголи.
  • Подготвителни, възстановителни и озеленителни дейности, в т. ч. реконструкция на тревни масиви, внасяне на хумус и обогатен почвен субстрат, засаждане на храсти и дървета.
Етап II предвижда реконструкция на съществуващата обществена тоалетна при Лятната читалня и включва възстановяване на съществуващата сграда на тоалетната при запазване на обемно-пространствените й параметри.
11.08.2022