Техническа помощ за Столична община


Наименование на проекта: Техническа помощ за Столична община

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 1 167 506.00 лв.

БФП: 1 167 506.00 лв.

Период на изпълнение: 28.09.2016 г. – 28.12.2023 г.

Кратко описание: Проектът включва дейности за подкрепа за подобряване на административния капацитет на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020 г. (с оглед изпълнение на функциите на бенефициент и междинно звено), наемане на външни за Междинното звено оценители и помощник оценители, които да извършват за оценка на проектните предложения по процедурата и за участие в програми за обмен на опит и добри практики.

23.08.2022