Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи


Наименование на проекта: Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

* Столична община е партньор по проекта на Министерство на здравеопазването

Обща стойност на проекта: 97 791 432 лв.

Бюджет на партньора - Столична община: 1 181 153.83 лв.

Период на изпълнение: 20.05.2022 г. – 20.12.2023 г.

Кратко описание: Проектът ще се реализира на територията на цялата страна и обхваща 132 обекта – държавни и общински лечебни заведения, притежаващи необходимия човешки и материално-технически капацитет.

Продължаващата повече от 2 години пандемия, причинена от COVID-19, доведе до усложнена епидемична обстановка в страната. Сериозните изпитания, пред които е изправена здравната система, налагат прилагането на спешни мерки за справяне с предизвикателствата и дългосрочните последствия от разпространението на коронавируса. Развилата се пандемия доведе до преосмислянето на съществуващите процедури за привеждане на болничната мрежа в страната в готовност за реакция при възникване на здравни кризи. Проектът цели създаване на изолирани структури за лечение на коронавирус и други заразни заболявания, в определени лечебни заведения в страната, които да бъдат в готовност да посрещнат нови вълни от коронавирусната пандемия, както и при възникване на други епидемични или пандемични взривове от заразни заболявания. Чрез изпълнение на предвидените дейности ще се извърши строително-ремонтни дейности за обособяване на изолирани зони за лечение и наблюдение на пациенти. За новосъздадените сектори ще бъде осигурено необходимото за тяхното функциониране медицинско и немедицинско оборудване, включително дихателни апарати, легла за интензивни грижи и мобилни рентгенови апарати. Ресурсът, насочен за повишаване капацитета на лечебните заведения от една страна ще подобри функционирането им в условията на продължаваща пандемия, а от друга страна ще направи своевременна и ефективна реакцията при поява на подобни кризи в бъдеще. Реализирането на предвидените в проекта дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти при епидемични ситуации, обезпечени с необходимото медицинско оборудване, здравната система в страната ще постигне високи равнища на възможност за защита на населението при подобни заплахи за общественото здраве.
11.08.2022