ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014 - 2020

 

Заглавие
WiFi4EU схема за финансиране и подпомагане инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места с цел насърчаване безплатния достъп до безжичен интернет за граждани и посетители
Достъп до култура за всички граждани (АССЕSS to Culture for all Citizens)
Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух (AIRTHINGS)
Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище (Stay tuned)
Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум (Com.Unity.Lab)
Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие (Walk the Global Walk)
Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете – Creative Spirits
Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш
Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика – CircE
Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион – New Generation Skills
Широкообхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони (CITIES4CSR)