Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете – Creative Spirits

 


Наименование на проекта: Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете – Creative Spirits

Програма: Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ на ЕС

Период за изпълнение за 1-ва фаза: 15.10.2016 – 15.04.2017
Бюджет на СО: 9922,60 евро, 100% грантово финансиране

Период за изпълнение за 2-ра фаза: 07. 2017 – 30.06.2019
Бюджет на СО: 49 024,62 евро, 100% грантово финансиране

Цел на проекта: Стимулиране на творческото предприемачество в градовете партньори по проекта чрез подобряване прилагането на съществуващите градски стратегии/планове за действие и включване на нови интегрирани подходи, свързани с културните и творчески индустрии, творчески места, хора и бизнеси.

 Кратко описание:

Проектът включва създаване на интегрирани стратегии, идентифициране и прилагането на нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете, участници.

Основните дейности в Първата шестмесечна фаза на проекта включват изготвяне на базово проучване за създаването и развитието на бизнес инкубатори в областта на творческите индустрии, сформиране на местна група на заинтересованите страни и подготовка на апликационна форма за Втора фаза на проекта.

Участието на Столична община е свързано с представяне на Стратегията за развитие на културата в град София (2013 – 2023) и споделяне на опит от кандидатурата на града за Европейска столица на културата с останалите градове – партньори.

Партньори:

Водещ партньор на проекта е администрацията на Район Ужбуда, община Будапеща (Унгария). Партньори в проекта са: Столична община, Иби (Испания), Равена (Италия), Уотърфорд (Ирландия), Люблин (Полша), Марибор (Словения), Каунас (Литва),  Лоле (Португалия).

24.04.2017