Широкообхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони (CITIES4CSR)


Наименование на проекта: Широкообхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони (CITIES4CSR)

Програма: Програма УРБАКТ III  на ЕС (2014 – 2020)

Стойност: 121 064,70 лв.

БФП: 121 064,70 лв.

Цел: Основната цел на проекта е да отключи възможности за подобряване на нашите градове. Мрежата за планиране на действия на CITIES4CSR следва смела визия за това как корпоративният бизнес да бъде проактивен и отговорен партньор на местните власти и други държавни институции, като е идентифицирала действията за корпоративна социална отговорност, възможностите за отключване и подобряване на общинските стратегии и местните планове, откривайки и използвайки стойността на партньорствата с частния сектор и съответните заинтересовани страни на местно ниво.

Период на изпълнение: 

  • първа фаза : септември 2019 г.- март 2020 г.;
  • втора фаза:  май 2020 г. - май 2022 г.

Кратко описание:

CITIES4CSR е първата мрежа на URBACT в Европа, която се занимава с връзката между местните власти и водещите местни бизнес интереси в името на решаването на градски проблеми чрез Корпоративна Социална Отговорност (КСО).

Съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, мрежата на CITIES4CSR включва десет общини от цяла Европа (Милано водещ партньор), Столична община, Община Враца, Община Кекава – Латвия, Риека – Хърватска, Гимараеш – Португалия, Молина де Сегура – Испания, Будайорш – Унгария, Братислава – Словакия, Нант –Франция), като всеки от тях фокусира дейността си върху конкретно местно предизвикателство и тема на КСО, според местните нужди и общинските приоритети.

В същото време, на ниво мрежа, проектът предоставя ценна възможност за споделяне на добри практики относно КСО действия и опит, осъществявани на местно ниво от градовете, постигайки общо разбиране за значението на корпоративната социална отговорност за общинското развитие и подобряването на местните политики.

Проект CITIES4CSR е с изцяло положително въздействие за местното развитие, тъй като е насочен към засилване на  сътрудничеството между общините, бизнеса и гражданското общество, с цел насърчаване на устойчива, приобщаваща и новаторска промяна в градовете чрез интензивно изграждане на капацитет на всички местни участници по линия на корпоративната социална отговорност.

11.08.2022