Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище (Stay tuned)

 

     

 

Наименование на проекта: Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище (Stay tuned)

Програма: Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III на ЕС

Бюджет на СО: 125 855,78 лв. (64 349,04 евро), 100% грантово финансиране (I и ІІ-ра фаза)

Период на изпълнение:

  • І-ва фаза от м. октомври 2016 г. до м. април 2017 г.
  • ІІ-ра фаза от м. юни 2017 до м. май 2019 г.

Цел на проекта: В съответствие на целите на Стратегия "Европа 2020" за намаляване ранното отпадане от училище с 10% до 2020 проектът насърчава сътрудничеството между европейските градове за осигуряване на превенция на ранното отпадане от училище чрез разработване на стратегически документи на регионално ниво и реализиране на пилотни образователни кампании.

Кратко описание: Съгласно правилата на програма УРБАКТ одобрените проекти се осъществяват в две фази: І-ва „Фаза на развитие” и ІІ-ра „Фаза на реализиране”.

Участието на Столична община в І-ва фаза на проекта се отнася до изготвяне на базово проучване за съществуващите политики на градовете – партньори за превенция на ранното отпадане от училище и сформиране на Местна група на заинтересованите страни. Ролята на Столична община във II-рата фаза на проекта е свързана със споделяне на опит от изпълнението на проект „Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище” (PREVENT) през 2012 – 2015 г., както и с представяне на заложените мерки за превенция на отпадането в Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта (2012 – 2020).

Изпълнението на проекта е в съответствие на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020), както и на ключови европейски документи и инициативи.

Разработването и прилагането на цялостни и ефективни политики за превенция на ранното отпадане от училище е сред приоритетите на Столична община, отразени в целите и мерките на Стратегията за образование (2016 – 2023), Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 – 2020) и Стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците (2017 – 2020).

Партньори:

Партньори на Столична община са градовете Гент (Белгия), Нант (Франция), Гьотеборг (Швеция), Берлин (Германия), Талин (Естония), Aвейро (Португалия) и Район Менемени, Солун (Гърция).

Интернет сайт: http://urbact.eu/stay-tuned

25.04.2017