Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух (AIRTHINGS)


Наименование на проекта: Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух (AIRTHINGS)

Програма: Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020)

Стойност: 942 170,25 лв.

Период за изпълнение: м. ноември 2017 – м. октомври 2019 г.;

Кратко описание:

Проектът е насочен към използване на съвременните технологии и тенденции за мониторинг на атмосферния въздух, с основен фокус върху опасните фини прахови частици PM2. Базирайки се на добри световни практики, проектните партньори инсталират устройства – „Интернет на нещата“ (Internet of Things), които подават информация в реално време за състоянието на въздуха в градовете, участващи в проекта.

Проект AIRTHINGS е с изцяло положително въздействие за местното развитие, тъй като е насочен към опазване чистотата на атмосферния въздух в контекста на глобалните климатични и екологични промени, като се базира на добри европейски и световни практики.

Резултати от извършените дейности по проекта:

  1. Изградена интернет платформа, която визуализира и съхранява данни за качеството на въздуха на територията на Столична община. Платформата е достъпна на следния интернет-адрес: https://platform.airthings-project.com/
  2. Монтирани са 22 сензорни станции за измерване на стойностите на основните замърсители на въздуха – ФПЧ, азотен и серен диоксид, озон, въглероден оксид, както и метопараметри. 
  3. Монтирани са 25 бр. коминни филтри за домашни горивни инсталации до 50 kW в район „Красна поляна“.

Въздействие (резултати) от извършените по проекта дейности за местното развитие

  1. Популяризиране и повишаване на ангажираността на гражданите към по-чистия въздух и необходимите мерки за поддържане на неговото добро качество;
  2. Демонстриране на ефекта от поставянето на коминни филтри от домакинствата, отопляващи се на твърдо гориво;
  3. Създаване на възможност на гражданите да следят качеството на атмосферния въздух в реално време;
  4. Създаване на възможност за използване на получените от сензорните станции данни за повторни анализи от трети лица – бизнес, граждани и др.
  5. Създаване на възможност за добавяне на допълнителни станции с цел образуването на по-точна и пълна глобална картина на изменението на качествените показатели на въздуха.

Партньори:

Водещ партньор Столична община в партньорство с общините Солун (Гърция) и Тирана (Албания), университетите в Солун (Гърция) и Никозия (Кипър) и Държавната инспекция по околна среда на Македония.

23.08.2022