Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум (Com.Unity.Lab)


Име на проекта: Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум (Com.Unity.Lab)

Програма: Програма УРБАКТ III  на ЕС (2014 – 2020)

Стойност: 101 703,16 лева

БФП: 101 703,16 лева

Цел: Основната цел на проекта e да подпомага европейските градове при разработване и прилагане на интегрирани политики за градско развитие, като осигурява обмен на опит между градовете-партньори и надгражда капацитета им за разработване и прилагане на ефективни градски решения.

Период на изпълнение: 04.12.2018 – 04.06.2021 г.

Кратко описание: Изпълнението на проекта е насочено към споделяне на интегриран подход за въздействие, подобряване и оживяване на социално изключени градски територии, чрез използването на четири инструмента за влияние върху градските територии, с активното участие на местни общности.
11.08.2022