Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион – New Generation SkillsНаименование на проекта: Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион – New Generation Skills

Програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ (2014 – 2020) на Европейския съюз

Бюджет за СО: 218 217 лв. (111 572,70  евро), 100% грантово финансиране

Период на изпълнение: януари 2017 – юни 2019 г.

Цел на проекта:

Проектът е насочен към устойчиво градско развитие чрез стимулиране на младежкото предприемачество в европейските общини. Изпълнява се по Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион: насърчаване на иновациите, трансфер на знания и предприемачество“.

Кратко описание:

Проектът цели подобряване на мерките за управление на иновациите и укрепване на сътрудничеството между основните заинтересовани страни (публичния сектор, академичните среди, организациите, представляващи младите хора, образованието и бизнеса) за разкриване потенциала на младите хора за предприемачество и социални иновации в Дунавския регион.

New Generation Skills разработва идеята, че чрез повишаване ролята на общините младите хора могат да бъдат подкрепени да развият предприемачески умения и компетенции. Изпълнението му е в съответствие със Стратегията на ЕС за младежта (2010 – 2018), като засяга областите "Образование и обучение" (предоставяне на неформално обучение, за да се осигурят на младите хора по-добри умения) и "Заетост и предприемачество" (улесняване на прехода от образование към работа). Целева група на проекта са млади хора на възраст 15 – 29 години в преход от образование към пазара на труда, които са изправени пред важни решения за кариерата си и са мотивирани да реализират свои идеи в областта на предприемачеството. Въвеждането на иновации и подкрепата за младежко предприемачество спомагат за преодоляване на пропастта между образование и новите умения, необходими за професионално ориентиране в променящата се работна среда.

Партньори:

Водещ партньор е град Будапеща (Унгария), а партньори освен Столична община, са градовете Белград (Сърбия), Марибор (Словения) и Грац (Австрия), както и Асоциация за развитие на София, Регионална агенция за развитие на град Клуж (Румъния), Университета на Белград, Център за развитие на МСП към Университета в Будапеща и три неправителствени организации от Словения, Австрия и Чехия.

За допълнителна информация: 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

 

25.04.2017