„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“ и дървени халета зад ИСК на УНСС

21.06.2021

Район „Лозенец“ обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост в кв. 209, за разполагане на преместваем обект за бързо хранене и търговия

18.06.2021

Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика”, за срок до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години"

17.06.2021

Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – помещение – лекарски кабинет, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“

17.06.2021

„Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност

15.06.2021

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, а именно площи за извънмагазинна търговия на дребно (чрез автомати), находящи се в сградата

14.06.2021

”Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І, ІІ и ІІІ метродиаметър

11.06.2021

„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на аптека, находяща се на партера в сградата

09.06.2021

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти и части от имоти

09.06.2021

„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за кабинет, гаражна клетка и помещения

08.06.2021