„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти и части от имоти

 

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

1. Апартамент № 39 с идентификатор 68134.4089.603.1.118, с площ 88,50 кв. м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост-4", бл. 458, вх. 1, секция "А", ет. 8. Начална месечна наемна цена: 364,00 (триста шестдесет и четири) лева без ДДС. Депозит: 364,00 (триста шестдесет и четири) лева;
2. Апартамент № 9 с идентификатор 68134.800.450.1.9, с площ 75,96 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг" № 26. Начална месечна наемна цена: 500,00 (петстотин) лева без ДДС. Депозит: 500,00 (петстотин) лева;
3. Част от терен с идентификатор 68134.1930.594 с площ 35 кв. м, находящ се на ъгъла на ул. "Казбек" и бул. "Братя Бъкстон". Начална месечна наемна цена: 327,00 (триста двадесет и седем) лева без ДДС. Депозит: 327,00 (триста двадесет и седем) лева;
4. Част от терен с идентификатор 68134.1930.594  с площ 26 кв. м, находящ се на ъгъла на ул. "Казбек" и бул. "Братя Бъкстон". Начална месечна наемна цена: 290,00 (двеста и деветдесет) лева без ДДС. Депозит: 290,00 (двеста и деветдесет) лева.
5. Апартамент 14 с идентификатор 68134.900.701.1.14 с площ 64,05 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 4, вх. А, жилищен етаж 5. Начална месечна наемна цена: 634,00 (шестстотин тридесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 634,00 (шестстотин тридесет и четири) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 24.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.  ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

• IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

• IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, "УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 09.06.2021 г. до 22.06.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 23.06.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 09.06.2021 г. до 22.06.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

09.06.2021