„Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност

"ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ" ЕАД
 гр. София, 1202, бул. ”Христо Ботев” № 120

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ" ЕАД

 

А именно: преместваем обект тип павилион, находящ се в предния двор пред сградата на "ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД, с обща площ от 16,00 (шестнадесет) квадратни метра, без налично оборудване, с предназначение за извършване на търговска дейност – продажба на тонизиращи и безалкохолни напитки, закуски, хранителни стоки и др, с начална наемна цена в размер на 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) без включен ДДС.

Не се допускат и се отстраняват от участие в конкурса търговци и дружества със задължения към „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД от 15.06.2021 г. до 02.07.2021 г.

Цена на конкурсната документация е 30,00 лв. (тридесет лева) с включен ДДС.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15:30 часа на 02.07.2021 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15:30 часа на 02.07.2021 г. в деловодство на "ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 05.07.2021 г. от 10:00 часа в сградата на "ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

 

15.06.2021