Район „Лозенец“ обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост в кв. 209, за разполагане на преместваем обект за бързо хранене и търговия

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ Столична община

 

1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от терен – публична общинска собственост, в кв. 209, м. „Лозенец“, за разполагане на преместваем обект за бързо хранене и търговия по индивидуален проект по одобрена схема № 9 от гл. архитект на СО, намиращ  се на бул. „Черни връх“, с покрита площ от 15 кв. м до 30 кв. м и открита площ от 30 кв. м до 75 кв. м. Начална конкурсна месечна наемна цена за преместваемото съоръжение в размер на 17,81 лв./кв. м без ДДС, и 8,91 лв./кв. м без ДДС за откритата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство, от 8:30 – 17:00 ч. до 19.07.2021 г. (вкл.).

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство, до 17:00 ч. на 19.07.2021 г.

6. Конкурсът ще се проведе на 20.07.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

7. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

За информация тел. 02 865 94 36.

18.06.2021