Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика”, за срок до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години"

Столична община – район „Сердика”

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-804/07.06.2021 г. на кмета на Столична община

 

О Б Я В Я В А 

 

На 20.07.2021 г., oт 13:00 ч., в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4 ще се проведе конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район  „Сердика”, за срок до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години.

Информация за обекта, предмет на конкурса:

Общински нежилищен имот – публична общинска собственост – терен, с площ 1050,00 (хиляда и петдесет) кв. м., съгласно приложена скица с графично изображение от главния архитект на СО – район „Сердика“, представляващ част от ПИ с идентификатор 68134.514.25 (шест осем  едно три четири точка пет едно четири точка две пет) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в улична регулация по плана на гр. София, м. „Зона В-15 – част от пробив бул. „Данаил Николаев“, актуван с АПОС № 2115/21.07.2020 г. на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, ул. ”Клокотница”, при начална месечна конкурсна наемна цена: 1200,00 (хиляда и двеста) лева без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Специфично конкурсно условие: Теренът ще се ползва за временен паркинг.

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по банковата сметка на СО – район „Сердика” IBAN: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район ,,Сердика” – гр. София, бул. ,,Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225 срещу представен документ за платена такса.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 19.07.2021 г.  

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч., на 19.07.2021 г., в деловодството на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

 

17.06.2021