ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, а именно площи за извънмагазинна търговия на дребно (чрез автомати), находящи се в сградата

 

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот, а именно площи за извънмагазинна търговия на дребно (чрез автомати), находящи се в сградата на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, както следва: на 1. етаж до стълбището на аварийния изход в централното фоайе 3 кв. м –1 бр.; на трети етаж – във фоайето между Реанимация и гинекология 3 кв. м – 1 бр.; на пети етаж – във фоайето пред ВИП Родилно отделение 3 кв. м – 1 бр.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9:00 до 12:30 часа.

Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на БАНКА ДСК АД, BIC: STSABGSF, IB AN: BG96STSA93000020493977 или в касата на болницата. Размерът на депозита е 350 (триста и петдесет) лв.

Конкурсната документация може да бъде закупена от счетоводството на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД, София – 1330, ул. ”Михалаки Ташев” № 2 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 50 лева без ДДС или 60 лева с включен ДДС.

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 16:00 часа на 01.07.2021 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД, София – 1330, ул. ’’Михалаки Ташев” № 2, ет. 4, кабинет „Обществени поръчки“.

Конкурсът ще се проведе на 02.07.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на „ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, Рапортна зала, четвърти етаж.

Решение № 05-76/11.06.2021 г. за откриване на горепосочения конкурс е публично достьпно на следния интернет адрес: http://1agb.com/za-holnicata/profil-

kupuvacha/поръчки-2021-г/отдаване-под-наем-на-площи-за-извънмагазинна-тьрговия/

14.06.2021