„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за кабинет, гаражна клетка и помещения

 

ОБЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

 

„ДКЦ VIII – София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда" ул. „Христо Силянов" № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:

- 1 брой Кабинет № 322, ет. З, блок "П1", с обща площ 23,31 кв. м – Дентална медицина, минимална наемна цена 167,00 (сто шестдесет и седем) лева с ДДС;

- 1 брой Помещение сутерен, блок „С", с площ 213,5 кв. м – Фитнес, минимална наемна цена 616,00 (шестотин и шестнадесет) лева с ДДС;

- 1 брой Помещение сутерен, блок "П2", с площ 20,34 кв. м – склад с минимална наемна цена 57,00 (петдесет и седем) лева с ДДС;

- 1 брой Гаражна клетка № 3, в двора, с площ 18 кв. м – минимална наемна цена 48,00 (четирдесет и осем) лева с ДДС,

Находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД. Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 24.06.2021 г. от 10:30 часа на следния адрес: град София, 1229, „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД. Депозитите за участие в конкурса се внасят по банковата сметка на „Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, Банка ДСК, сметка BG75STSA93000019885971, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в срок до 15:00 часа до 22.06.2021 г. Цена на конкурсната документация – 36 лева с ДДС. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. в срок до 22.06.2021 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на 23.06.2021 г.

За справки: 359/02/9382717.

Д-р Сл. Славчев – 
Управител на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

08.06.2021